Effect of selected parameters of double-screw extruder operation on fractal dimensions of the extrudate

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Agriculture No 57 (Agricultural and Forest Engineering) 2011: 41–47
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. – SGGW, Agricult. 57, 2011)

Effect of selected parameters of double-screw extruder operation on fractal dimensions of the extrudate

ADAM EKIELSKI
Department of Production Management and Engineering, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: There are presented problems of changes in the length and fractal area of the wheat-maize extrudate cross sections, depending on moisture content of supplied material and rotational speed of extruder’s screws.

Key words: extrusion, fractal dimension, moisture content, double-screw extruder.

Streszczenie:  Wpływ wybranych parametrów pracy ekstrudera dwuśrubowego na wymiary fraktalne otrzymanego ekstrudatu. W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu wilgotności i prędkości obrotowej  śrub w ekstruderze dwuślimakowym na fraktalną długość krawędzi występujących w porowatej strukturze ekstrudatów oraz na fraktalną powierzchnię por ekstrudatu. Jako materiał badawczy zastosowano mieszankę pszennokukurydzianą o wilgotności początkowej 10%. Mieszankę nawilżano poprzez dodanie w trakcie jej mieszania: 2,5, 5 i 10 kg wody. Badania przeprowadzono przy trzech prędkościach śrub ekstrudera: 140, 190, 240 obr./min. Wyniki badań wykazały istotny wpływ wilgotności na obliczane wymiary fraktalne uzyskanego ekstrudatu. W czasie badań stwierdzono brak istnienia istotnego wpływu fraktalnej długości krawędzi por na fraktalny wymiar powierzchni por.

Please use the following format to cite the selected article :

EKIELSKI A. 2011. Effect of selected parameters of double-screw extruder operation on fractal dimensions of the extrudate. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Agriculture No 57 (Agricultural and Forest Engineering). s. 41–47

 

Author’s address:
Adam Ekielski
Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
02-787 Warszawa
Nowoursynowska 166
Poland
EKIELSKI A. Effect of selected parameters of double-screw extruder operation on fractal dimensions of the extrudate