Using Corine Land Cover to predict habitats occupied by moose Alces alces

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Animal Science No 58 (4), 2019: 279–286
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 58 (4), 2019)
DOI 10.22630/AAS.2019.58.4.27


Using Corine Land Cover to predict habitats occupied by moose Alces alces


EWELINA SAWICKA, DANIEL KLICH 
Institute of Animal Sciences, Warsaw University of Life Sciences – SGGW


Abstract: Using Corine Land Cover to predict habitats occupied by moose Alces alces. The aim of the study is to assess the possibility of predicting the habitats occupied by moose on the basis of Corine Land Cover. The second aim was to assess whether the impact of the structure of land cover on the population density of moose can change over time with an increase in population numbers. The data for analysis was the number of moose in 293 hunting districts assessed each year in spring in Podlaskie Voivodship. The data covered ten years from 2010 to 2019. The boundaries of each hunting district were compared to the Corine Land Cover layer, and the share of each type of coverage was calculated. The impact of cover types on moose numbers was analyzed in generalized linear models. The moose population showed a distinct increase of population numbers over the last 10 years in the Podlaskie Voivodship. In all the analyzed years, four cover types explained the distribution of moose. The numbers of moose decreased along with the increasing share of arable lands, but was positively related to the presence of inland marshes and share of deciduous forest. In 2010 and 2011, additionally two cover types explained the distribution of moose in the models, similarly in 2019. Obtained results show that the current range of moose in the Podlasie Voivodeship allows the reliable prediction of its numbers on the basis of Corine Land Cover. Impact of some cover types has changed with time.

Key words: Alces alces, density, cover types, Corine Land Cover, hunting districts

Streszczenie: Wykorzystanie Corine Land Cover do przewidywania środowisk zasiedlanych przez łosia Alces alces. Celem pracy była ocena możliwości przewidywania środowisk zasiedlanych przez łosia na podstawie Corine Land Cover. Drugim celem była ocena, czy wpływ struktury pokrycia terenu na zagęszczenie populacji łosia może zmieniać się w czasie wraz ze wzrostem liczebności tego gatunku. Materiał do analizy stanowiły dane o wiosennej liczebności łosi w obwodach łowieckich województwa podlaskiego. Dane obejmowały 10 lat od 2010 do 2019 roku. Granice każdego obwodu łowieckiego porównano z warstwą Corine Land Cover i obliczono procentowy udział każdego rodzaju pokrycia terenu. Wpływ rodzajów pokrycia terenu na liczebność łosi przeanalizowano w uogólnionych modelach liniowych. Populacja łosi wykazała wyraźny wzrost liczebności w ciągu ostatnich 10 lat w województwie podlaskim. We wszystkich analizowanych latach cztery typy pokrycia terenu objaśniały rozmieszczenie łosia. Liczebność łosi malała wraz z udziałem pól uprawnych, ale była pozytywnie powiązana z obecnością bagien i mokradeł śródlądowych oraz udziałem lasów liściastych. W latach 2010-2011 dwa inne typy pokrycia objaśniały występowanie łosia, podobnie w roku 2019. Uzyskane wyniki pokazują, że obecne występowanie łosi w województwie podlaskim pozwala na wiarygodne prognozowanie jego liczby na podstawie Corine Land Cover. Wpływ niektórych typów pokrycia uległ zmianie w czasie.

Please use the following format to cite the selected article:
SAWICKA E., KLICH D. (2019) Using Corine Land Cover to predict habitats occupied by moose Alces alces Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW,Anim. Sci. 58 (4): 279–286. DOI 10.22630/AAS.2019.58.4.27

Authors’ address:
Daniel Klich
Katedra Genetyki i Ochrony Zwierząt
Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt
Instytut Nauk o Zwierzętach
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Ciszewskiego 8, 02-786, Warszawa
Poland
daniel_klich@sggw.edu.pl