Designing gardens for hortitherapy

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Horticulture and Landscape Architecture No 40, 2019: 57-68
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Horticult. Landsc. Architect. 40, 2019)
DOI 10.22630/AHLA.2019.40.5

Designing gardens for hortitherapy

EWA KOSIACKA-BECK, IZABELA MYSZKA
Faculty of Civil and Environmental Engineering, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: Designing gardens for hortitherapy. Hortitherapy is a phrase that can be understood in many ways, but above all it depicts a set of activities that include working in specially designed gardens. This article will focus on gardens that aim to help in therapy for people with neurodegenerative and mental health diseases. What catches our attention is that the matter is usually approached through the importance of garden therapy, yet most of the research pays little attention to the design part of the process. The methods used while composing a space for the use of therapy consists of the general rules of designing a landscape and the needs of the patients that are to benefi t from the therapy. Thanks to the research, we have established that particular needs of patients with mental disabilities require particular landscape elements. These elements are correlated with particular disabilities and needs. Garden design for hortitherapy in its specifi cs shows the possibilities of spatial organisation to make it special in a way that comprehends patients’ needs and embodies the procedures and conditions of standard therapy.

Key words:  garden, hortitherapy, garden design for hortitherapy

Streszczenie:Projektowanie ogrodu dla hortiterapii. Hortiterapia ma szerokie spektrum rozumienia. W tym pojęciu mieszczą się działalności związane z pracą w ogrodzie czy twórczością wykorzystującą ogrodowe elementy. W artykule skupiono się na ogrodach przeznaczonych do terapii dla osób zmagających się z chorobami neurodegeneratywnymi i psychicznymi. Rozważania o sposobach włączenia chorych w różne aktywności ogrodowe są bogatym źródłem informacji o funkcjonowaniu ogrodów terapeutycznych, jednak uwagę zwraca marginalne traktowanie aspektów związanych z projektowaniem. Metodyka postępowania w projektowaniu ogrodu dla hortiterapii wynika z połączenia uniwersalnych zasad projektowania przestrzeni oraz celowego stosowania rozwiązań odnoszących się do kon
kretnych dysfunkcji użytkowników organizowanej przestrzeni. W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono, że zasady projektowania dla hortiterapii nie są uniwersalne, a zróżnicowanie w doborze elementów i ich form jest skorelowane z dysfunkcją użytkowników ogrodu. Projekt ogrodu dla hortiterapii w swej specyfi ce ukazuje możliwość takiej organizacji przestrzeni, aby stawała się ona miejscem szczególnym, ukierunkowanym na potrzeby chorych wynikające z ich dysfunkcji.

Please use the following format to cite the selected article:

EWA KOSIACKA-BECK, IZABELA MYSZKA (2019). Designing gardens for hortitherapy Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Horticult. Landsc. Architect. 40:57-68 . DOI 10.22630/AHLA.2019.4.5

Authors’ addresses:
Ewa Kosiacka-Beck
(https://orcid.org/0000-0002-1696-0415)
Izabela Myszka
(https://orcid.org/0000-0002-8820-4053)
Katedra Sztuki Krajobrazu Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Nowoursynowska 166, 0-787 Warszawa
Poland e-mail: izabela_ myszka@sggw.pll