Application of Picus® Sonic Tomograph 3 in studies on the cultural heritage of the Lublin region – restoration of the Eastern Orthodox church in Uhrusk

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Horticulture and Landscape Architecture No 40, 2019: 5–15
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Horticult. Landsc. Architect. 40, 2019)
DOI 10.22630/AHLA.2019.40.1

Application of PiCUS® Sonic Tomograph 3 in studies on the cultural heritage of the Lublin region – restoration of the Eastern Orthodox church of the Dormition of the Blessed Virgin Mary in Uhrusk

MARGOT DUDKIEWICZ
Faculty of Horticulture and Landscape Architecture, University of Life Sciences in Lublin

Abstract: Application of PiCUS® Sonic Tomograph 3 in studies on the cultural heritage of the Lublin region – restoration of the Eastern Orthodox church of the Dormition of the Blessed Virgin Mary in Uhrusk. Uhrusk is a small town located in eastern Poland, in the Lublin region, along the border river, the Bug. The temple is situated on the outskirts of the village, on a low hill, where there was a castle founded by prince Daniel Halicki in the Middle Ages. The Orthodox church existed here before 1220, and for the fi rst decades of its functioning it had the status of a council. Today, the existing church building was erected in 1849 as a Greek Catholic temple founded by the owner of local estate, Laura Kirsztejnowa. In 1915, the church was abandoned when the Orthodox residents of Uhrusk became refugees. In the years 1920–1927, it was renovated, due to signifi cant losses suffered during the First World War and the Polish-Bolshevik war. The building was open again from 1920 to 1947, after which it was closed following the deportation of Orthodox Ukrainians as part of the “Wisła” Operation. At the end of the 1950s, the Orthodox church was restored for liturgical use as a branch of the parish in Włodawa. The style of the building is defi ned as classicist-Byzantine with neo-Romanesque and neo-Gothic elements. In 2017, on the initiative of the Dialog Foundation in Lublin, a general renovation of the temple building and its surroundings began. Studies conducted with the use of specialized diagnostic equipment in the form of a PiCUS® Sonic Tomograph 3 were important for the dendrological inventory. Within the boundaries of the property, 11 trees are growing, at different ages and in a healthy state. On the basis of the material collected, possible directions for the restoration of the Orthodox church’s surroundings were presented.

Key words: sonic tomography, PiCUS® Sonic To-mograph 3, Uhrusk, Orthodox church

Streszczenie:Zastosowanie PiCUS® Sonic Tomograph 3 w badaniach dziedzictwa Lubelszczyzny – rewaloryzacja cerkwi pw. Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Uhrusku. Uhrusk jest to niewielka miejscowość położona w województwie lubelskim. Świątynia usytuowana jest na obrzeżach wsi, na niskim wzniesieniu, na którym w średniowieczu znajdował się gród założony przez Daniela Halickiego. Cerkiew istniała tu przed 1220 rokiem i przez pierwsze dekady funkcjonowania miała status soboru. Budynek obecnie funkcjonującej cerkwi został wzniesiony w 1849 roku jako świątynia greckokatolicka, z fundacji właścicielki miejscowych dóbr Laury Kirsztejnowej. W 1915 roku cerkiew została porzucona, gdy prawosławni mieszkańcy Uhruska udali się na wygnanie. W latach 1920–1927 była remontowana w związku ze znacznymi stratami, jakie poniosła w czasie pierwszej wojny światowej i wojny polsko-bolszewickiej. Obiekt był ponownie czynny w latach 1920–1947, gdy został zamknięty po wywózkach prawosławnych Ukraińców w ramach akcji „Wisła”. Pod koniec lat pięćdziesiątych cerkiew przywrócono do użytku liturgicznego jako fi lię parafi i we Włodawie. Styl budowli określa się jako klasycystyczno-bizantyjski z elementami neoromańskimi i neogotyckimi. W 2017 roku z inicjatywy lubelskiej Fundacji Dialog rozpoczęto remont generalny świątyni i jej otoczenia. Badania prowadzono w latach 2016–2017. Istotne w inwentaryzacji dendrologicznej było zastosowanie specjalistycznej aparatury diagnostycznej – PiCUS® Sonic Tomograph 3. Łącznie na terenie opracowania zinwentaryzowano 11 drzew w różnym wieku i stanie zdrowotnym. Na podstawie zebranego materiału przedstawiono kierunki rewaloryzacji otoczenia cerkwi.

Please use the following format to cite the selected article:

MARGOT DUDKIEWICZ (2019). Application of PiCUS® Sonic Tomograph 3 in studies on the cultural heritage of the Lublin region – restoration of the Eastern Orthodox church of the Dormition of the Blessed Virgin Mary in Uhrusk. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Horticult. Landsc. Architect. 39: 5-15. DOI 10.22630/AHLA.2019.4.1

Authors’ addresses:
Małgorzata Dudkiewicz
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin
e-mail: margotdudkiewicz@o2.pl