Evaluation of the usefulness of the temperament tests in utility dog breeding on the example of a Boxer breed

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Animal Science No 58 (3), 2019: 235-246
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 58 (3), 2019)
DOI 10.22630/AAS.2019.58.3.24

Evaluation of the usefulness of the temperament tests in utility dog breeding on the example of a Boxer breed

ANNA WITOSŁAWSKA, KRZYSZTOF KLIMASZEWSKI
Faculty of Animal Science, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: Boxer is a German utility dog breed, for which in some European countries the temperament tests are the part of breeding qualification. The aim of this study is the evaluation of usefulness of such tests in breeding process. Data for the analysis originated from the results of international dogs' sports competitions organized by Association Technique Internationale du Boxer (ATIBOX) in the years 2002-2015. It was found that the use of temperament tests in breeding qualifications has a very small effect on the results achieved in the competitions. It may result from differences in tests between different countries. The use of temperament tests in Boxer breeding is justified by the preservation of the breed's character.

Key words: dog, dog breeding , utility dogs, temperament tests, Boxer

Streszczenie: Ocena przydatności zastosowania testów psychicznych w hodowli psów użytkowych na przykładzie rasy bokser. Boksery to niemiecka rasa psów użytkowych. W części europejskich krajów elementem ich kwalifikacji hodowlanej są testy psychiczne. Celem pracy jest ocena przydatności zastosowania testów psychicznych w kwalifikacji hodowlanej bokserów. W pracy przeprowadzono analizę wyników międzynarodowych zawodów sportowych organizowanych przez klub Association Technique Internationale du Boxer (ATIBOX) w latach 2002-2015. Stwierdzono, że wykorzystanie testów psychicznych w kwalifikacji hodowlanej ma bardzo mały wpływ na osiągane wyniki w zawodach. Może to być spowodowane dużym zróżnicowaniem rodzajów testów przeprowadzanych w różnych krajach. Zastosowanie testów psychicznych w hodowli bokserów jest uzasadnione zachowaniem właściwych tej rasie cech charakteru.

Please use the following format to cite the selected article:
WITOSŁAWSKA A., KLIMASZEWSKI K. (2019) Evaluation of the usefulness of the temperament tests in utility dog breeding on the example of a Boxer breed. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 58 (3): 235-246. DOI 10.22630/AAS.2019.58.3.24

Authors’ address:
Krzysztof Klimaszewski
Katedra Biologii Środowiska Zwierząt
Wydział Nauk o Zwierzętach
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa Poland
e-mail: krzysztof_klimaszewski@sggw.pl