Survey of consumer preferences on the bee product market. Part 2. Bee products

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Animal Science No 58 (3), 2019: 223-227
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 58 (3), 2019)
DOI 10.22630/AAS.2019.58.3.22

Survey of consumer preferences on the bee product market. Part 2. Bee products

ELŻBIETA KOPAŁA, EWA KUŹNICKA, MAREK BALCERAK
Faculty of Animal Sciences, Warsaw University of Life Science - SGGW

Abstract: The aim of the work was to examine consumer preferences when choosing bee products. The research was conducted on the basis of the questionnaire presented in Part 1 of the article. Beeswax, propolis, bee bread were the bee products known to over half of the respondents. Education or work related to agriculture, animals and nutrition significantly affected the knowledge of the properties of individual bee products. After learning the medicinal properties of bee products unknown to the respondents, 37.3% of them declared willingness to use inhalation with beehive air, 33.2% of royal jelly, 30.5% bee pollen and honey, 25.5% bee venom, 17.6 propolis, and 15.6% beeswax.

Key words: consumer preferences, bee products

Streszczenie: Badanie preferencji konsumenckich na rynku produktów pszczelich. Część 2. Produkty pszczele. Celem pracy było sprawdzenie preferencji konsumentów przy wyborze produktów pszczelich. Badania prowadzono na podstawie wyników ankiety przedstawionej w części 1 artykułu. Wosk, propolis oraz pierzga to produkty pszczele, których właściwości były znane ponad połowie respondentów. Wykształcenie lub praca związana z rolnictwem istotnie wpływa na znajomość właściwości poszczególnych produktów pszczelich (P < 0,001). Po poznaniu właściwości leczniczych produktów pszczelich nieznanych dotychczas ankietowanym chęć stosowania inhalacji powietrzem ulowym zadeklarowało 37,3% respondentów, mleczkiem pszczelim 33,2%, pyłkiem i pierzgą 30,5%, jadem pszczelim 25,5%, propolisem  17,6% oraz woskiem pszczelim 15,6%.

Please use the following format to cite the selected article:
KOPAŁA E., KUŹNICKA E., BALCERAK M. (2019) Survey of consumer preferences on the bee product market. Part 2. Bee products. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 58 (3): 223-227. DOI 10.22630/AAS.2019.58.3.22

Authors’ address:
Ewa Kuźnicka
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt
Wydział Nauk o Zwierzętach
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa Poland
e-mail: ewa_kuznicka@sggw.pl