The production system of high quality pork products - an example

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Animal Science No 58 (2), 2019: 181-198
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 58 (2), 2019)
DOI 10.22630/AAS.2019.58.2.19

The production system of high quality pork products - an example

MAGDALENA SZYNDLER-NĘDZA1, JACEK NOWICKI2, MARTYNA MAŁOPOLSKA1
1 Department of Pig Breeding, National Research Institute of Animal Production
2 Faculty of Animal Breeding and Biology, University of Agriculture in Krakow

Abstract: The aim of the article was to present the Spanish production model of dried, ripening hams - Jamon Ibèrico. Many years of Spaniards' experience in extensively fattened Iberian pigs, using the potential of pastureland areas called dehesa and refining the technology of ham production in a slow drying process makes the obtained product (Jamon Ibèrico) characterized by very good quality (confirmed by scientific research) and palatability. The established law regulations of this kind of production in royal decrees issued in 2007 and then in 2014 introduced a number of regulations to improve and stabilize the quality of the final product. Because of the care for the safety of genetic resources of Iberian pigs, regulations on the origin of animals, their treatment and breeding methods have been tightened. In addition, the labeling conditions for regional products have been defined. The aim of these new labeling conditions is to ensure the possibility of identifying the breeding system and the way of feeding Iberian pigs by placing appropriate markings on the labels of finished products. The above mentioned actions are an example of the Spanish concern for the interests of both consumers and producers of Iberian pork products. With the dynamically operating promotion system, dried ham Jamon Ibèrico is known not only in Spain but throughout the whole Europe.

Key words: Ibèrico pigs, fattening, regional product, law regulations

Streszczenie: Przykład systemu produkcji wysokojakościowych produktów z wieprzowiny. Celem artykułu było przedstawienie hiszpańskiego modelu produkcji szynek suszonych Jamon Ibérico. Wieloletnie doświadczenie Hiszpanów w ekstensywnym tuczu świń iberyjskich z wykorzystaniem potencjału obszarów pastwiskowo-leśnych zwanych dehesa oraz dopracowanie technologii produkcji szynek w powolnym procesie suszenia sprawia, że otrzymany produkt (Jamon Ibérico) charakteryzuje się bardzo dobrą jakością (potwierdzoną badaniami naukowymi) i smakowitością (niespotykanym w innych produktach aromacie mięsa). Ustanowione regulacje prawne tej produkcji w dekretach królewskich wydanych w 2007 roku, a następnie w 2014 roku wprowadziły wiele przepisów mających na celu poprawę i stabilizację jakości produktu końcowego. Dbając o bezpieczeństwo zasobów genetycznych świń rasy iberyjskiej, zaostrzono przepisy dotyczące pochodzenia zwierząt, sposobu ich traktowania oraz metod hodowli. Ponadto określono warunki etykietowania produktów regionalnych, które umożliwiają identyfikację systemu chowu i sposobu żywienia świń iberyjskich poprzez umieszczanie odpowiednich oznaczeń na etykietach gotowych produktów. Powyższe działania są przykładem troski Hiszpanii o interes zarówno konsumentów, jak i producentów wieprzowych produktów iberyjskich. Przy jednocześnie prężnie działającym systemie promocji szynka suszona Jamon Ibérico znana jest nie tylko w Hiszpanii, ale i w całej Europie.

Please use the following format to cite the selected article:

SZYNDLER-NĘDZA M., NOWICKI J., MAŁOPOLSKA M. (2019). The production system of high quality pork products - an example. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 58 (2): 181-198. DOI 10.22630/AAS.2019.58.2.19

Authors’ addresses:
Magdalena Szyndler-Nędza
Zakład Hodowli Trzody Chlewnej Instytut Zootechniki - PIB
ul. Krakowska 1 32-083 Balice, Poland
e-mail: magdalena.szyndler@izoo.krakow.pl