The effect of the brewing and milling by-products containing in the lambs diet on body weight growth, slaughter value and meat quality

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Animal Science No 58 (2), 2019: 169-179
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 58 (2), 2019)
DOI 10.22630/AAS.2019.58.2.18

The effect of the brewing and milling by-products containing in the lambs diet on body weight growth, slaughter value and meat quality

AURELIA RADZIK-RANT, WITOLD RANT, ROMAN NIŻNIKOWSKI, MARCIN ŚWIĄTEK, ŻANETA SZYMAŃSKA, MAGDALENA ŚLĘZAK, EMIL ORŁOWSKI, MAGDALENA BEDNARCZYK, ANNA MORALES-VILAVICENCIO
Faculty of Animal Sciences, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: The aim of the study was to evaluate the growth rate, slaughter value and meat quality characteristics of lambs fed of fresh brewer's grain and by-product of the milling industry. Research was conducted on 45 Polish merino ram lambs, which were divided into three feeding groups and fattened to their slaughter weight of 40 kg (±2.0 kg). Lambs in control group were fed meadow hay, oat meal and steamed potatoes. In one of experimental group (WBG group) 35% of wet brewer's grain was added to the feed. The second experimental group (BPM group) received 44% of by-product of the milling industry in the form of crushed grains of various cereal species. The obtained results indicated that the by-products of the brewing and milling industry used in nutrition on fattened lambs did not negatively affect the body weight growth and slaughter value. The application of these components also did not affect the quality of meat in respect to its chemical composition and physical characteristics. The brewer's grain share in the ration increased the content important for human health monounsaturated and polyunsaturated fatty acids and the isomer C18:2 cis9, transl 1 (CLA).

Key words: lambs, by-products, slaughter value, meat quality

Streszczenie: Wpływ zastosowania ubocznych produktów przemysłu browarnianego i młynarskiego w diecie jagniąt na wzrost masy ciała, wartość rzeźną i jakość mięsa. Celem badań była ocena tempa wzrostu, wartości rzeźnej i cech jakościowych mięsa jagniąt żywionych z udziałem świeżego młóta browarnianego i produktu ubocznego przemysłu młynarskiego. Badania prowadzono na 45 jagniętach merynosa polskiego, które podzielono na trzy grupy żywieniowe i tuczono do masy ciała 40 kg (±2,0 kg). Jagnięta z grupy kontrolnej były żywione sianem łąkowym, śrutą owsianą i parowanymi ziemniakami. W jednej grupie doświadczalnej (grupa WBG) zastosowano 35% dodatek świeżego młóta browarnianego. Druga grupa doświadczalna (BPM) była żywiona z 44% udziałem produktu ubocznego przemysłu młynarskiego w postaci pokruszonych i uszkodzonych ziaren różnych gatunków zbóż. Uzyskane wyniki wykazały, że produkty uboczne przemysłu browarnianego i młynarskiego wykorzystywane w tuczu jagniąt nie miały negatywnego wpływu na rozwój masy ciała i wartość rzeźną. Zastosowanie tych komponentów nie wpłynęło również na skład chemiczny i cechy fizyczne mięsa. Udział młóta browarnianego w dawce pokarmowej spowodował wzrost ważnych dla zdrowia człowieka jedno- i wielonienasyconych kwasów tłuszczowych oraz izomeru C18:2 cis9, transW (CLA).

Please use the following format to cite the selected article:

RADZIK-RANT A., RANT W., NIŻNIKOWSKI R., ŚWIĄTEK M. , SZYMAŃSKA Ż., ŚLĘZAK M., ORŁOWSKI E., BEDNARCZYK M., MORALES-VILAVICENCIO A. (2019). The effect of the brewing and milling by-products containing in the lambs diet on body weight growth, slaughter value and meat quality. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 58 (2): 169-179. DOI 10.22630/AAS.2019.58.2.18

Authors’ addresses:
Aurelia Radzik-Rant
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt
Wydział Nauk o Zwierzętach
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie
ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa Poland
e-mail: aurelia_radzik_rant@sggw.pl