Influence of energy level reduction in young bulls diet on meat quality

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Animal Science No 58 (2), 2019: 159-168
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 58 (2), 2019)
DOI 10.22630/AAS.2019.58.2.17

Influence of energy level reduction in young bulls diet on meat quality

KRZYSZTOF MŁYNEK1, ADAM OLER2, KONRAD WALASIK2, KAROLINA ZIELIŃSKA1
1Faculty of Natural Science, University of Natural Sciences and Humanities in Siedlce
2Faculty of Animal Breeding and Biology, University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz

Abstract: The influence of energy level reduction in bulls' diet at the end of the fattening period was evaluated. The bulls were divided into 2 groups, a control group (K) and a study group (D) in which the energy level limit was 80% of the maintenance requirement. The diet was altered during the last 60 days of the fattening period, however, it did not affect the level of protein, mineral compounds and vitamins intake as their balancing was in line with the animals' needs. The fattening bulls were slaughtered at the age of 25 months. The aim of the study was to analyse the impact of reduced energy levels on the meat traits which proved its culinary usefulness and nutritional value. An assumption was made that reducing energy level in the bulls' diet at the end of the fattening period would not significantly deteriorate the said indicators. D group animals had a smaller weight gain, an average of 35.1 kg. This effect, with full coverage of the protein demand, triggered energy reserves from internal fat. However, the deterioration of the quality of carcasses has not been confirmed. It was found a higher percentage of carcasses in EUROP classes better. The Longissimus lumborum muscles had a lower content of dry matter and fat in (P < 0.05). There were no significant changes in the colour (L) and acidity of the meat. There were, however differences in thermal loss. The meat of group K had significantly higher results (P < 0.05). From a practical point of view, these changes should be considered minor. What is important is the fact that there was no significant effect on the characteristics of the most frequently subject to consumer evaluation. This applies to colour (L) and marbling, which were at an acceptable level. Not without significance is the lack of deterioration in nutritional quality, for evaluation the participation of protein and fat was assumed. Meat of group D had a comparable protein content and lower fat content. It was shown that the used solution did not worsen the culinary traits of the meat; the cri-spness and surface of the roast beef.

Key words: fattening, cattle, energy level, quality, beef

Streszczenie: Wpływ obniżenia poziomu energii w dawce pokarmowej buhajów na jakość mięsa. Badano wpływ wprowadzenia pod koniec opasu, okresu żywienia z obniżonym poziomem energii w dawce pokarmowej. W doświadczeniu wydzielono grupę kontrolną (K) oraz grupę, w której ograniczenie poziomu energii wynosiło 80% zapotrzebowania bytowego (D). Zmianę diety stosowano w ostatnich 60 dniach opasu i nie obejmowała ona poziomu białka, związków mineralnych i witamin. Ich bilansowanie było zgodne z zapotrzebowaniem zwierząt. Opasy ubijano w wieku 25 miesięcy. Celem badań było przeanalizowanie wpływu ograniczenia poziomu energii na cechy mięsa, świadczące o jego przydatności kulinarnej i jakości żywieniowej. Założono hipotezę, że ograniczenie podaży energii w diecie pod koniec opasu, nie wpłynie znacząco na pogorszenie analizowanych wyróżników jakościowych. Opasy z grupy D uzyskały mniejszy przyrost masy ciała, przeciętnie o 35,1 kg. Efekt ten, przy pełnym pokryciu potrzeb białkowych, powodował uruchomienie rezerw energii z tłuszczu wewnętrznego. Nie stwierdzono jednak pogorszenia się jakości tusz. Uzyskano większy odsetek tusz zaliczanych do lepszych klas EUROP. Mięśnie M. longissimus lumborum miały mniejszą zawartość suchej masy i tłuszczu w (P < 0.05). Nie odnotowano zasadniczych zmian jasności barwy (L) oraz kwasowości mięsa. Odnotowano natomiast różnice dotyczące wycieku cieplnego, który w mięsie grupy K okazał się istotnie większy (P < 0.05). Jednak z praktycznego punktu widzenia, zmiany te należy uznać za niewielkie. Istotny jest fakt, że nie odnotowano znaczącego wpływu na cechy podlegające najczęściej ocenie konsumenckiej. Mianowicie barwy i marmurkowatości, które kształtowały się na akceptowalnym poziomie. Nie bez znaczenia pozostaje brak pogorszenia się jakości żywieniowej, za której wyznaczniki przyjęto udział białka i tłuszczu. Bowiem mięso buhajów z grupy D miało porównywalną zawartość białka oraz mniejszą zawartość tłuszczu. Stwierdzono również, że zastosowane rozwiązanie nie pogorszyło cech kulinarnych mięsa - kruchości i powierzchni rostbefu. Można uznać, że przyjęte działanie może być z pozytywnym efektem wykorzystywane do produkcji kulinarnego mięsa wołowego.

Please use the following format to cite the selected article:

MŁYNEK K., OLER A., WALASIK K., ZIELIŃSKA K. (2019). Influence of energy level reduction in young bulls diet on meat quality. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 58 (2): 159-168. DOI 10.22630/AAS.2019.58.2.17

Authors’ addresses:
Krzysztof Młynek
Katedra Hodowli Bydła, Owiec i Oceny Mleka,
Wydział Przyrodniczy Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach,
ul. Bolesława Prusa 14, 08-110 Siedlce Poland
e-mail: krzysztof.mlynek@uph.edu.pl