Annual changes in hematological parameters of common carp juveniles under laboratory conditions

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Animal Science No 58 (2), 2019: 143-151
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 58 (2), 2019)
DOI 10.22630/AAS.2019.58.2.15

Annual changes in hematological parameters of common carp juveniles under laboratory conditions

ELŻBIETA KONDERA, MAŁGORZATA WITESKA, KATARZYNA ŁUGOWSKA
Faculty of Natural Sciences, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities

Abstract: The aim of the study was to evaluate the changes of the values of hematological parameters of carp juveniles in annual cycle under stable laboratory conditions. Some parameters showed distinct rhythms of changes, e.g. 2 peaks of hematocrit occurred in II and VIII, of hemoglobin concentration in I and VI, while erythrocyte count showed maximum in II. The largest eryth-rocytes were observed in VIII, and the smallest in XII. Leukocyte count showed two peaks in XII and III. Maximum lymphocyte frequency occurred in III and minimum in XI, while percentage of neutrophils showed the reverse pattern. Oxidative metabolic activity of phagocytes peaked in III, while minimum occurred in XI-XII and VI-VII. Thrombocyte count was highest in XII, and lowest in VII. The obtained results revealed that the values of hematological parameters in carp considerably changed during the year despite little alterations in environmental factors. Some of these changes, e.g. increase in oxidative activity of phagocytes in spring and increase in hemoglobin level in summer were similar to those that occur in fish under natural conditions. Another changes, such as increase in erythrocyte size or decrease in leukocyte count suggest long-term adjustment to the laboratory environment.

Key words: blood, erythrocytes, fish, leukocytes, season, thrombocytes

Streszczenie: Sezonowe zmiany parametrów hematologicznych u młodocianych karpi w warunkach laboratoryjnych. Celem badań była ocena zmian wartości parametrów hematologicznych młodocianych karpi w rocznym cyklu, w stabilnych warunkach laboratoryjnych. Niektóre parametry wykazywały wyraźne rytmy zmian, np. dwa piki hematokrytu wystąpiły w II i VIII, stężenie hemoglobiny w I i VI, podczas gdy liczba erytrocytów osiągnęła maksymalny poziom w II. Największe erytrocyty zaobserwowano w VIII, a najmniejsze w XII. Liczba leukocytów wykazała dwa piki w XII i III. Maksymalny procent limfocytów wystąpił w III, a minimalny w XI, podczas gdy odsetek neutrofilów wykazywał odwrotną prawidłowość. Aktywność metaboliczna fagocytów (NBT) osiągnęła maksimum w III, natomiast minimum wystąpiło w XI-XII i VI-VII. Liczba trombocytów była największa w XII, a najmniejsza w VII. Uzyskane wyniki wykazały, że wartości parametrów hematologicznych u karpi uległy znacznym zmianom w ciągu roku, mimo niewielkich zmian parametrów środowiskowych. Niektóre z tych zmian, np. wzrost aktywności oksydacyjnej fagocytów wiosną i wzrost poziomu hemoglobiny latem były podobne do tych, które występują u ryb w warunkach naturalnych. Inne, takie jak zwiększenie wielkości erytrocytów lub zmniejszenie liczby leukocytów sugerują długoterminowe przystosowanie do środowiska laboratoryjnego.

Please use the following format to cite the selected article:

KONDERA E., WITESKA M., ŁUGOWSKA K. (2019). Annual changes in hematological parameters of common carp juveniles under laboratory conditions. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 58 (2): 143-151. DOI 10.22630/AAS.2019.58.2.15

Authors’ addresses:
Elżbieta Kondera
Zakład Fizjologii Zwierząt, Instytutu Biologii Wydział Przyrodniczy
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
ul. Prusa 12, 08-110 Siedlce Poland
e-mail: elzbieta.kondera@uph.edu.pl