Weight of body, carcass and internal organs as well as paranephric fat index (KFI) as the individual condition indices of the brown hare (Lepus europaeus) in eastern Poland

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Animal Science No 58 (2), 2019: 133-141
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 58 (2), 2019)
DOI 10.22630/AAS.2019.58.2.14

Weight of body, carcass and internal organs as well as paranephric fat index (KFI) as the individual condition indices of the brown hare (Lepus europaeus) in eastern Poland

MARIAN FLIS, BOGUSŁAW RATAJ
Faculty of Biology, Animal Science and Bioeconomy, University of Life Sciences in Lublin

Abstract: The conducted examination on the individual condition of the brown hare was based on animals obtained by means of group hunting in the western part of the Lublin district in eastern Poland. The weight of body, carcass and internal organs as well as paranephric fat index (KFI) was estimated and compared for separate age and gender groups. The body weight of young hares at the level of just over 4.0 kg and adults amounting to 4.7 kg is higher than in other parts of Poland as well as in the Lublin region compared to previous years. High individual condition is also confirmed by the KFI index, which amounted to 3.6 and was high for this time of year. Carcass mass of acquired hares, which is labeled by means of "slaughtering capacity" (percentage ratio of meat carcass weight with internal parts to live weight of the slaughtered animal), at a level slightly exceeding 60% should be considered as average for the species. Somewhat discomposing are the results regarding the lower mass of internal organs; in particular heart and lungs. Those organs condition the possibility of significant locomotive effort, which consequently plays a very important role in emergency situations when the basic defence reaction of a hare is to escape quickly. Obtained results indicate that the hare population in the western part of the Lublin region is characterized by quite high indicators of individual quality, which should have a positive impact on survivability and reproductive potential of the population. Correlation coefficients between body weight and the weight of internal organs were in most cases, except for adult hares, high and statistically significant.

Key words: brown hare, body weight, individual quality, KFI, internal organs

Streszczenie: Masa ciała i tuszy oraz narządów wewnętrznych i wskaźnik tłuszczu okołonerko-wego (KFI) jako wskaźnik kondycji osobniczej zająca szaraka (Lepus europaeus), we wschodniej Polsce. Badania kondycji osobniczej zajęcy przeprowadzono na podstawie zwierząt pozyskanych w drodze polowań zbiorowych w obwodach łowieckich położonych w zachodniej części Lubelszczyzny, we wschodniej Polsce. Oparto je na analizie masy ciała, tuszy oraz narządów wewnętrznych i wskaźnika tłuszczu okołonerkowego (KFI), w wyodrębnionych grupach wiekowych i płciowych. Uzyskane wyniki wskazują, że masa ciała młodych zajęcy na poziomie nieco ponad 4,0 kg i dorosłych wynosząca 4,7 kg jest większa niż w innych częściach Polski, jak i w rejonie Lubelszczyzny, w porównaniu z latami wcześniejszymi. Potwierdzeniem wysokiej kondycji osobniczej jest także wartość wskaźnika KFI, który wynosił 3,6 i był wysoki jak na tę porę roku. Masę tuszy pozyskanych zajęcy określającą wydajność rzeźną (stosunek masy tuszy oraz narządów wewnętrznych z uwzględnieniem części niejadalnych, do masy ciała pozyskanych zwierząt) na poziomie nieco przekraczającym 60%, należy uznać za przeciętną dla tego gatunku. Nieco niepokojące są wyniki odnośnie niższej masy narządów wewnętrznych zwłaszcza serca i płuc. Organy te warunkują możliwość znacznego wysiłku lokomotorycznego, co z kolei ma bardzo duże znaczenie w sytuacjach zagrożenia, gdzie podstawowym odruchem obronnym zajęcy jest szybka ucieczka. Uzyskane wyniki wskazują, iż populację zajęcy w zachodniej części Lubelszczyzny cechują dość wysokie wskaźniki jakości osobniczej, co powinno wpływać korzystnie na przeżywalność oraz potencjał rozrodczy populacji. Współczynniki korelacji pomiędzy masą ciała a masą narządów wewnętrznych były w większości przypadków, poza dorosłymi zającami, wysokie i statystycznie istotne.

Please use the following format to cite the selected article:

FLIS M., RATAJ B. (2019). Weight of body, carcass and internal organs as well as paranephric fat index (KFI) as the individual condition indices of the brown hare (Lepus europaeus) in eastern Poland. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 58 (2): 133-141. DOI 10.22630/AAS.2019.58.2.14

Authors’ addresses:
Marian Flis
Katedra Zoologii i Ekologii Zwierząt Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 13
20-950 Lublin, Poland
e-mail: marian.flis@up.lublin.pl