Effect of housing system on fattening and slaughter results and profitability of pig fattening

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Animal Science No 58 (2), 2019: 125-132
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 58 (2), 2019)
DOI 10.22630/AAS.2019.58.2.13

Effect of housing system on fattening and slaughter results and profitability of pig fattening

PAWEŁ DOMAŃSKI, JUSTYNA WIĘCEK
Faculty of Animal Sciences, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: The study was performed on a fattener farm in a pig house with and without bedding material. In each housing system, Landrace x Duroc weaners imported from Denmark, with an initial weight of 25-30 kg, were fattened in three different seasons. Animals were fed ad libitum with mixed feeds prepared on the farm. The study determined mortality, daily gains, feed conversion (kg feed/kg gain), daily feed intake, hot carcass weight, and meatiness. A simplified economic calculation of fattening costs was made. Pigs kept on litter were characterized by lower daily gains (10-20%), lower daily feed intake (5-10%), less efficient feed conversion (5%), and higher lower meatiness (1-2.9% point). Taking into account the costs incurred during the fattening process and revenue from the sale of fattening pigs and natural fertilizer, keeping the pigs without bedding proved more profitable. Difference totaled 0.16 PLN per 1 kg hot carcass weight.

Key words: pigs, fattening, housing system, profitability

Streszczenie: Wpływ systemu utrzymania na wyniki tuczne i rzeźne oraz opłacalność tuczu świń. Badania przeprowadzono w gospodarstwie utrzymującym tuczniki w chlewni bezściołowej i ścio-łowej. W każdym z systemów utrzymania przeprowadzono po 3 tucze warchlaków Landrace x Duroc importowanych z Danii o początkowej masie ciała 25-30 kg. Zwierzęta żywiono ad libitum mieszankami przygotowanymi w gospodarstwie. W badaniach określono śmiertelność zwierząt, przyrosty dobowe, zużycie paszy na 1 kg przyrostu masy ciała, dzienne pobranie paszy, masę tuszy ciepłej oraz mięsność. Przeprowadzono uproszczoną kalkulację ekonomiczną tuczu. Zwierzęta utrzymywane w systemie ściołowym charakteryzowały się mniejszymi o 10-20% przyrostami dobowymi, mniejszym dobowym pobraniem paszy (5-10%), większym zużyciem paszy (5%) i większą mięsnością (1-2,9%). Uwzględniając koszty poniesione w okresie tuczu oraz przychody ze sprzedaży tuczników i nawozu naturalnego bardziej opłacalne okazało się utrzymanie świń w systemie bezściołowym. Różnica wynosiła 0,16 złotych na 1 kg tuszy ciepłej.

Please use the following format to cite the selected article:

DOMAŃSKI P., WIĘCEK J. (2019). Effect of housing system on fattening and slaughter results and profitability of pig fattening. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 58 (2): 125-132. DOI 10.22630/AAS.2019.58.2.13

Authors’ addresses:
Justyna Więcek
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt
Wydział Nauk o Zwierzętach
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa Poland
e-mail: justyna_wiecek@sggw.pl