Assessment of gentamicin effect on oxidoreductive balance and microstructure of trunk kidney in Prussian carp (Carassius gibelio)

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Animal Science No 58 (2), 2019: 115-123
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 58 (2), 2019)
DOI 10.22630/AAS.2019.58.2.12

Assessment of gentamicin effect on oxidoreductive balance and microstructure of trunk kidney in Prussian carp (Carassius gibelio)

BARTOSZ BOJARSKI1, MATEUSZ JAKUBIAK2, MICHAŁ BIEŃ3, MARTA BATORYNA4, GRZEGORZ FORMICKI4, MAGDALENA SOCHA1, EWA DRĄG-KOZAK1, BARBARA TOMBARKIEWICZ1
1 Faculty of Animal Breeding and Biology, University of Agriculture in Krakow
2 Faculty of Mining Surveying and Environmental Engineering, AGH University of Science and Technology
3 Faculty of Environmental Engineering and Land Surveying, University of Agriculture in Krakow
4 Faculty of Geography and Biology, Pedagogical University of Cracow

Abstract: The aim of this study was to investigate the potential toxic effects of gentamicin on the Prussian carp (Carrasius gibelio) by determining its effect on oxidant-antioxidant balance and by histological image analysis of trunk kidney. The fishes were injected with single standard therapeutic dose of gentamicin of 5 mg.kg-1. The samples of trunk kidney were collected in 3 days post antibiotic administration. Concentration of reduced glutathione (GSH) and activity of enzymes: superoxide dismutase (SOD), glutathione peroxidase (GPx) and catalase (CAT) were examined. The concentration of GSH and the activity of studied enzymes did not show statistically significant differences between control and gentamicin-exposed group. The pathological changes were not observed in the trunk kidney structure. Renal tubules as well as renal corpuscles had correct structure. The obtained results indicate that a single injection of gentamycin at a dose of 5 mg.kg-1 does not lead to disturbance of oxidant-antioxidant balance or histopathological changes in the trunk kidney of Prussian carp. Gentamicin administration did not change oxidoreductive balance and trunk kidney microstructure in Prussian carp (Carassius gibelio).

Key words: antibiotic, oxidative stress, histopa-thology, toxicity

Streszczenie. Ocena wpływu gentamycyny na równowagę oksydoredukcyjną i mikrostrukturę nerki tułowiowej karasia srebrzystego (tCarassius gibelioj. Celem pracy było zbadanie potencjalnego toksycznego oddziaływania gentamycyny na organizm karasia srebrzystego (Carassius gibelio) poprzez określenie jej wpływu na równowagę oksydoredukcyjną oraz analizę histologiczną nerki tułowiowej. Do badań użyto karasi srebrzysztych, którym podano jednorazowo standardową dawkę terapeutyczną gentamycyny (5 mg.kg-1). Skrawki nerki tułowiowej pobrano po 3 dniach od iniekcji antybiotyku. Następnie określono stężenie glutationu zredukowanego (GSH) i aktywność enzymów: dysmutazy ponadtlenko-wej (SOD), peroksydazy glutationowej (GPx) i katalazy (CAT) oraz wykonano preparaty histologiczne. Stężenie GSH i aktywność badanych enzymów nie różniły się istotnie pomiędzy grupą kontrolną a grupą eksponowaną na gentamycynę. Nie zaobserwowano również zmian patologicznych w nerce tułowiowej. Kanaliki nerkowe oraz ciałka nerkowe odznaczały się prawidłową strukturą. Uzyskane wyniki pokazują, że jednorazowa iniekcja gentamycyny w dawce 5 mg.kg-1 nie prowadzi do zaburzeń równowagi oksydoreduk-cyjnej ani powstania zmian histopatologicznych w nerce tułowiowej karasia srebrzystego (Carassius gibelio).

Please use the following format to cite the selected article:

BOJARSKI B., JAKUBIAK M., BIEŃ M., BATORYNA M., FORMICKI G., SOCHA M., DRĄG-KOZAK E., TOMBARKIEWICZ B. (2019). Assessment of gentamicin effect on oxidoreductive balance and microstructure of trunk kidney in Prussian carp (Carassius gibelio). Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 58 (2): 115-123. DOI 10.22630/AAS.2019.58.2.12

Authors’ addresses:
Bartosz Bojarski
Zakład Weterynarii, Rozrodu i Dobrostanu Zwierząt
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. Mickiewicza 24/28,
30-059 Krakow, Poland
e-mail: bbojarski@o2.pl