Garlic (Allium sativum L.) as an antibiotic alternative determining the hygienic quality of cow's milk from organic farms

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Animal Science No 58 (2), 2019: 105-113
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 58 (2), 2019)
DOI 10.22630/AAS.2019.58.2.11

Garlic (Allium sativum L.) as an antibiotic alternative determining the hygienic quality of cow's milk from organic farms

ALEKSANDRA BOCHENEK, BEATA KUCZYŃSKA
Faculty of Animal Science, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract:  The purpose of this study was to determine the efficacy of cow's diet supplementation with a garlic as an antibiotic alternative in the prevention and treatment of subclinical mastitis. The study was conducted on an organic farm located in the Natura 2000 area in the Narew river valley. The major criterions of choosing organic farm to the experiment were as follows: possession a herd of Black and White Polish Holstein-Friesian cows (numbering more than 30 cows) with diagnosed subclinical mastitis and holding a certificate for ecological production and compliance with organic farming standards. The study involved 7 cows diagnosed with subclinical mastitis, whose diet was supplemented with a garlic in a dose of 5 g/per capita/per day. The supplement was administered every day at the same time (in the evening), for 21 days individually into each animal's feeder. The hygienic status of milk samples, measured based on the somatic cells count (SCC) and colony forming units (CFU), was investigated as an indicator of the subclinical mastitis (initial level is a diagnosis). The dietary inclusion of garlic has improved each of the above-mentioned traits during supplementation, without compromising milk production and technological quality. After 21 days of supplementation, the SCC and CFU decreased by about 60%. The study needs to be repeated, taking into account the greater number of cows.

Key words: garlic, subclinical mastitis, somatic cell count, colony-forming unit, organic farming, cow

Streszczenie: Czosnek (Allium sativum L.) jako atlernatywa dla antybiotykoterapii kształtująca jakość higieniczną mleka krowiego z gospodarstw ekologicznych. Celem pracy było sprawdzenie skuteczności działania profilaktycznego i leczniczego czosnku w przypadkach stanu subklinicz-nego zapalenia gruczołu mlekowego krów w chowie ekologicznym. Badania przeprowadzono w gospodarstwie ekologicznym zlokalizowanym na terenie obszaru Natura 2000 w dolinie rzeki Narew. Głównymi kryteriami wyboru gospodarstwa ekologicznego do eksperymentu były: posiadanie stada krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej (liczącej ponad 30 krów) ze zdiagnozowanym subklinicznym zapaleniem gruczołu mlekowego i posiadanie certyfikatu produkcji ekologicznej i zgodności z normami rolnictwa ekologicznego. Badaniami objęto 7 krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyj-skiej (o wadze 600 kg) z wcześniej zdiagnozo-wanym stanem subklinicznym zapalenia gruczołu mlekowego. Eksperyment przeprowadzono w sezonie żywienia letniego, w trakcie wypasu pastwiskowego przez okres 21 dni. Czosnek zadawano w ilości 5 g/sztukę/dobę codziennie o tej samej porze przed dojem wieczornym. W próbkach mleka oceniano stan higieniczny mierzony jako liczbę komórek somatycznych (LKS) i ogólną liczbę bakterii (OLB) jako wskaźniki subklinicznej fazy mastitis (poziom wyjściowy tj. diagnoza). Zadawany w tym czasie czosnek w ilości 5 g/sztukę/dobę do paszy treściwej na pół godziny przed dojem przyczynił się do poprawy parametrów jakości cytologicznej i mikrobiologicznej mleka, bez uszczerbku dla produkcji mleka i jakości technologicznej. Poziom LKS i OLB uległ obniżeniu o 60% w 21. dniu suplementacji w porównaniu do poziomu wyjściowego. Badanie wymaga powtórzenia, uwzględniając większą liczebność krów.

Please use the following format to cite the selected article:

BOCHENEK A., KUCZYŃSKA B. (2019). Garlic (Allium sativum L.) as an antibiotic alternative determining the hygienic quality of cow's milk from organic farms. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 58(2), 105-113. DOI 10.22630/AAS.2019.58.2.11

Authors’ addresses:
Beata Kuczyńska
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt
Wydział Nauk o Zwierzętach
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa Poland
e-mail: beata_kuczynska@sggw.pl