The effects of rearing conditions on hematology and susceptibility of common carp to experimental manipulation stress

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Animal Science No 58 (1), 2019: 91-99
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 58 (1), 2019)
DOI 10.22630/AAS.2019.58.1.10

The effects of rearing conditions on hematology and susceptibility of common carp to experimental manipulation stress

ELŻBIETA KONDERA, MAŁGORZATA WITESKA
Faculty of Natural Sciences, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities

Abstract: The aim of present study was to compare hematological values in pond-reared and hatchery-reared common carp, and their hematological alterations following experimental manipulation. Two groups of carp: pond, and hatchery-reared juveniles were subjected to experimental manipulation - transfer of each fish for three hours to separate, aerated but confining aquaria. Blood was sampled and hematological parameters were evaluated (erythrocyte and leukocyte counts, hemoglobin concentration, hematocrit, metabolic activity of phagocytes), and differential erythrocyte and leukocyte counts were calculated in the smears. Prior to stress, pond fish showed higher erythrocyte count and hemoglobin concentration, lower erythrocyte volume, and higher leukocyte count and phagocyte activity comparing to the hatchery fish. Reaction of both groups of fish to manipulation also differed. Pond fish showed erythrocyte swelling, and strong leukopenia (lymphopenia and neutrope-nia), and a decrease in phagocyte activity, while in hatchery fish increase in erythrocyte count and phagocyte activity took place. Rearing conditions significantly affected hematological parameters of fish, pond-reared carp showing higher oxygen transport and immunological capacities comparing to the hatchery-reared ones. Pond fish showed also higher susceptibility to stress.

Key words: fish, stress, blood, erythrocytes, leukocytes

Streszczenie: Wpływ warunków hodowli na parametry hematologiczne i podatność karpia na eksperymentalny stres manipulacyjny. Celem prezentowanej pracy było porównanie wartości hematologicznych u karpi hodowanych w stawie i wylęgarni oraz zmian hematologicznych po eksperymentalnych manipulacjach. Dwie grupy karpi: wyhodowane w stawie oraz w wylęgarni poddano manipulacjom doświadczalnym -w tym celu przeniesiono każdą rybę na trzy godziny do oddzielnego, napowietrzanego, ale zamkniętego akwarium. Pobrano próbki krwi i oceniono parametry hematologiczne (liczba erytrocytów i leukocytów, stężenie hemoglobiny, hematokryt, aktywność metaboliczna fagocytów) oraz obliczono udział poszczególnych grup erytrocytów i leukocytów na rozmazach. Ü ryb stawowych przed poddaniem stresowi stwierdzono większą liczbę erytrocytów i stężenie hemoglobiny, mniejszą objętość erytrocytów oraz większą liczbę leukocytów i aktywność fagocytów, w porównaniu z rybami z wylęgarni. Reakcja obu grup ryb na manipulację również się różniła. We krwi ryb stawowych odnotowano pęcznienie erytrocytów i silną leukopenię (limfopenię i neutropenię) oraz spadek aktywności fagocytów, natomiast u osobników z wylęgarni nastąpił wzrost liczby erytrocytów i aktywności fagocytów. Warunki hodowlane istotnie wpłynęły na parametry hematologiczne ryb, karpie stawowe charakteryzowała wyższa liczba krwinek czerwonych (co umożliwiło lepszy transport tlenu) oraz większa odporność immunologiczna (wynikająca ze zwiększenia metabolicznej aktywności fagocytarnej krwinek) w porównaniu do ryb pochodzących z hodowli w wylęgarni. Ryby stawowe wykazywały większą podatność na stres.

Please use the following format to cite the selected article:
KONDERA E., WITESKA M. (2019). The effects of rearing conditions on hematology and susceptibility of common carp to experimental manipulation stress. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 58 (1): 91-99. DOI 10.22630/AAS.2019.58.1.10

Authors’ address:
Elżbieta Kondera
Zakład Fizjologii Zwierząt, Instytutu Biologii
Wydział Przyrodniczy
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
ul. Prusa 12, 08-110 Siedlce Poland
e-mail: elzbieta.kondera@uph.edu.pl