Relationship between the live assessment of Holstein-Friesian bulls and beef breed crosses, and the post-mortem objective evaluation of beef carcasses

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Animal Science No 58 (1), 2019: 79-89
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 58 (1), 2019)
DOI 10.22630/AAS.2019.58.1.9

Relationship between the live assessment of Holstein-Friesian bulls and beef breed crosses, and the post-mortem objective evaluation of beef carcasses

KAROLINA WNĘK1, MARCIN GOŁĘBIEWSKI1, TOMASZ PRZYSUCHA1, DARIUSZ GOZDOWSKI2, KAMILA PUPPEL1, JAN SLÓSARZ1
1Faculty of Animal Sciences, Warsaw University of Life Sciences - SGGW
2Faculty of Agriculture and Biology, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: Methods of assessing the slaughter and fattening characteristics of live cattle are a common and inseparable element of breeding work, but the commonly used visual assessment methods are not fully objective. Nowadays, innovative methods for the computer image analysis of beef carcasses, which are usually precise and objective than methods and are often used. The aims of this study was to determine the relationship between live assessment and post-mortem analysis for the objective evaluation of carcasses, and to determine if it is possible to predict carcass quality based on live measurements. The material consisted of bulls that were Holstein Friesian breed (N=128), and beef breed crosses (N =170). The experiments included the zoometric measurement of the bulls and the results of an objective evaluation of the carcasses using computer image analysis. In terms of the beef breed crosses all live measurements were significantly correlated (P < 0.05) with the post-slaughter values. The coefficients of determination (R2) were higher for crossbreed bulls than for dairy bulls by over 20% in the case of the distance between the heel and the shoulder and for hind quarter volume. In both research groups an increase in height at the withers resulted in a body conformation of(standardized regression coefficients –ß) 0.68 and 1.006, for pure breed and beef breed crosses respectively. Live cattle measurements - especially measurements performed on beef breed crosses, may forecast selected characteristics in beef carcasses.

Key words: beef carcass, bull, beef breed crosses, objective evaluation, live assessment

Streszczenie: Związek pomiędzy przyżyciową oceną buhajów holsztyńsko-fryzyjskich i mieszańców z rasami mięsnymi a poubojową obiektywną oceną tusz wołowych. Metody oceny przyżyciowej bydła i poubojowej tusz wołowych są wspólnym i nieodłącznym elementem pracy hodowlanej, ale powszechnie stosowane metody oceny wizualnej nie są w pełni obiektywne. Obecnie coraz częściej stosowane są innowacyjne metody komputerowej analizy obrazu tusz wołowych, charakteryzujące się większą dokładnością. Celem tego badania było ustalenie związku między oceną przyżyciową i poubojową tusz wołowych oraz ustalenie, czy możliwe jest przewidywanie jakości tusz na podstawie przyżyciowych pomiarów. W doświadczeniu użyto byków rasy holsztyn fryzyjskiej (N = 128) oraz mieszańców z rasami mięsnymi (N = 170). Analiza obejmowała pomiary zoometryczne buhajów oraz wyniki obiektywnej oceny tusz przy użyciu komputerowej analizy obrazu. U mieszańców wszystkie pomiary przyżyciowe były istotnie skorelowane (P < 0,05) z wynikami poubojowymi. Współczynniki determinacji (R2) były wyższe u mieszańców niż u byków mlecznych o ponad 20% w przypadku odległości między stawem skokowym a barkowym i dla objętości tylnej ćwiartki. W obu grupach doświadczalnych większe wartości w kłębie towarzyszyły wyższym konformacjom tusz (standaryzowane współczynniki regresji –ß) 0,68 i 1,006, odpowiednio dla czystorasowych byków i mieszańców. Przyżyciowe pomiary bydła -w szczególności pomiary przeprowadzone na mieszańcach z rasami mięsnymi, mogą prognozować wybrane cechy tusz wołowych.

Please use the following format to cite the selected article:
WNĘK K., GOŁĘBIEWSKI M., PRZYSUCHA T., GOZDOWSKI D., PUPPEL K., SLÓSARZ J. (2019). Relationship between the live assessment of Holstein-Friesian bulls and beef breed crosses, and the post-mortem objective evaluation of beef carcasses. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 58 (1): 79-89. DOI 10.22630/AAS.2019.58.1.9

Authors’ address:
Karolina Wnęk
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt
Wydział Nauk o Zwierzętach
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa Poland
e-mail:karolina_wnek@sggw.pl