Analysis of genetic relatedness and inbreeding in Polish population of the Newfoundland dog breed

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Animal Science No 58 (1), 2019: 47-54
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 58 (1), 2019)
DOI 10.22630/AAS.2019.58.1.6

Analysis of genetic relatedness and inbreeding in Polish population of the Newfoundland dog breed

BRYGIDA KRUZIŃSKA1, NATASZA ŚWIĘCICKA2, ZUZANNA NOWAK-ŻYCZYŃSKA1, AGNIESZKA BORUTA1, ALEKSANDRA KALIŃSKA1, JULIA GŁOWACKA1
1Faculty of Animal Sciences, Warsaw University of Life Sciences - SGGW
2Faculty of Animal Breeding and Biology, University of Science and Technology - UTP

Abstract: The aim of the study was to analyse the five-generation pedigrees of Newfoundland dogs, registered in the Polish Kennel Club and shown in 2015 in Poland. Pedigrees come from the Polish Newfoundland Club website and their analysis was possible with the use of the international pedigree database (https:// www.newfoundlanddog-database.net/). Inbreeding coefficient (COI) and ancestor loss coefficient (AVK) were calculated and pedigrees were analysed for the presence of common ancestor. Results indicate low mean COI values, with individual values ranging from 0.78% to 7.03%. The mean kinship was 3.14. Five-generation pedigree analysis did not show high inbreeding in the population studied and AVK exceeded the suggested value of 85% only in one case. It can be thus concluded that the population of Polish Newfoundlands, at least its part, presented at shows in 2015 and most likely intended for breeding, is not to be considered inbred.

Key words: Newfoundland, inbred, ancestor loss

Streszczenie: Analiza spokrewnienia i inbredu psów rasy Nowofundland. Celem pracy było dokonanie analizy pięciopokoleniowych rodowodów psów rasy Nowofundland, zarejestrowanych w oddziałach Związku Kynologicznego w Polsce, wystawianych w 2015 roku na terenie Polski. Lista rodowodów została opracowana na podstawie danych dostępnych na stronie Klubu Nowofun-dlanda, a analiz dokonano dzięki stronie newfoun-dlanddog-database (międzynarodowa baza rodowodów). Wyliczono współczynnik inbredu (COI) oraz współczynnik utraty przodków (AVK) oraz przeanalizowano rodowody pod kątem wspólnych przodków. Uzyskane wyniki wskazują na niską wartość współczynnika inbredu w polskiej populacji psów rasy Nowofundland. Jednakże, wartości COI wynosiły od 0,78 do 7,03%. Średni współczynnik pokrewieństwa wyniósł 3,14. Analiza pięciopokoleniowych rodowodów badanej populacji nie wykazała dużego spokrewnienia osobników między sobą. Tylko jeden pies miał współczynnik AVK poniżej sugerowanego poziomu 85%. Na podstawie analiz danych można stwierdzić, że populacja Nowofundlanda, która w 2015 roku była wystawiana w kraju, a co za tym idzie w krótkim czasie prawdopodobnie użyta do hodowli, nie powinna zostać uznana za zinbredo-waną.

Please use the following format to cite the selected article:
KRUZIŃSKA B., ŚWIĘCICKA N., NOWAK-ŻYCZYŃSKA Z., BORUTA A., KALIŃSKA A., GŁOWACKA J. (2019). Analysis of genetic relatedness and inbreeding in Polish population of the Newfoundland dog breed. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 58 (1): 47-54. DOI 10.22630/AAS.2019.58.1.6

Authors’ address:
Brygida Kruzińska
Zakład Hodowli Drobiu
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt
Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW
ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa, Poland
e-mail: brygida_kruzinska@sggw.pl