Sows' longevity - a case study of a native breed

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Animal Science No 57 (4), 2018: 333-340
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 57 (4), 2018)
DOI 10.22630/AAS.2018.57.4.32

Sows' longevity - a case study of a native breed

LIDIA FOJUTOWSKA, EWA SKRZYPCZAK, KAROLINA SZULC, PIOTR LUCIŃSKI
Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science, Poznań University of Life Sciences

Abstract: The aim of the study was to assess the length of use of Złotnicka Spotted sows, which are covered by the National Programme for the Conservation of Genetic Resources. The research was conducted on 3,585 sows removed from herds between 2002 and 2017. On average, Złotnicka Spotted sows were removed from the herd when they were 1.112 days old and had farrowed 3.88 times. The research proved statistically significant dependencies between sows' functional traits and the parameters determining their longevity. The research findings showed that the length of use of sows depended on the number of piglets in the first and last litter as well as the number of piglets reared up to the 21st day per litter. The study also includes data on the percentage of Złotnicka Spotted sows removed (%) from herds during the period under study and the percentage share of primiparous sows introduced into herds. During the research period the values of both indicators fluctuated considerably, which indicated the unstable size of the population. These dependencies were closely related with the RDP 2007-2013 and 2014-2020 and the amount of subsidies allocated to native breeds. The length of use of sows is a very complex feature. It is of great economic importance and closely related with the profitability of pig production. Therefore, although breeders received subsidies to native breed of sows, the downturn in the pig market caused instability of the pig population.

Key words: sows longevity, sow, Złotnicka Spotted, native breed

Streszczenie: Długowieczność loch na przykładzie rasy rodzimej. Celem pracy była ocena długości użytkowania loch rasy złotnickiej pstrej objętej Krajowym Programem Ochrony Zasobów Genetycznych. Badaniami objęto 3585 loch wybrakowanych z hodowli w latach 2002-2017. Lochy rasy złotnickiej pstrej były wycofywane z hodowli w wieku średnio 1112 dni, dając 3,88 miotu. Wykazano, że istnieją statystycznie istotne zależności między cechami użytkowymi loch, a parametrami określającymi ich długowieczność. Otrzymane w pracy wyniki wskazały, że długość użytkowania loch zależy od wielkość miotu podczas pierwszego i ostatniego oproszenia, jak również od liczby prosiąt odchowanych do 21. dnia życia z miotu. Przedstawiono również brakowania loch rasy złotnickiej pstrej (%) ze stad w omawianych latach, jak również procentowy udział pierwiastek wprowadzonych do stad. W badanym okresie odnotowano duże wahania wartości obu wskaźników świadczące o nieustabilizowanej wielkości populacji. Zależności te były ściśle związane z PROW w latach 2007-2013 i 2014-2020 i wielkością subwencji do ras rodzimych. Długość użytkowania loch jest cechą bardzo złożoną o ogromnym znaczeniu ekonomicznym i ściśle powiązana z rentownością produkcji trzody chlewnej, dlatego pomimo dotacji, którą otrzymali hodowcy do loch rasy rodzimej, zła koniunktura na rynku wieprzowym wpłynęła na brak stabilizacji w liczebności populacji.

Please use the following format to cite the selected article:

FOJUTOWSKA L., SKRZYPCZAK E., SZULC K., LUCIŃSKI P. (2018). Sows’ longevity – a case study of a native breed. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 57(4): 333-340. DOI 10.22630/AAS.2018.57.4.32

Authors’ addresses:
Ewa Skrzypczak
Katedra Hodowli Zwierząt i Oceny Surowców
Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Słoneczna 1 62-002 Suchy Las - Złotniki, Poland
e-mail: ewa.skrzypczak@up.poznan.pl